Renditingimused

1. DEFINITSIOONID
Rendileandja – Peotuju.ee (Trilexa OÜ)
Rentnik – isik, kellega Rendileandja on sõlminud Lepingu (juriidiline või füüsiline isik)
Varad – renditav seade
Tagastusleht – tõendab vara tagastamist ja lepingu lõppemist
Lepingu lahutamatuks osaks on käesolevad renditingimused ja tagastusleht
Käesolevale lepingule kohaldatakse võlaõigusseaduses üürilepingu kohta sätestatut.
2. INVENTARI VÄLJASTAMINE
Rendileandja on seotud pakkumisega tingimusel, et Rentniku pakkumise kinnitamise hetkel on Rendileandjal olemas vaba inventar. Inventar väljastatakse kokku lepitud ajal peale Rentnikule esitatud arve tasumist.
3. RENDIPERIOOD
Rendi perioodiks loetakse ajavahemikku renditud Vara väljastamise- ja tagastamisaja vahel.
4. RENDITUD VARA TAGASTAMINE
Renditud Vara tuleb tagastada Rendileandjale samas seisukorras, nagu see oli Rentnikule väljastatud. Juhul kui renditud Varal ilmnevad puudused, Vara ei vasta hinnapakkumises kokkulepitule, on Rentnik kohustatud teavitama koheselt Rendileandjat, kuid mitte hiljem kui ürituse alguseks, milliseks Rentnik Vara vajab. Kui rendileandjat ei ole tähtaegselt puudustest teavitatud, loetakse, et puudus on tekkinud rendiaja vältel ning Rentniku valduses.
5. LÕHUTUD VÕI RIKUTUD VARA KAHJUDE HÜVITAMINE
Juhul kui Rentniku poolt osundatud rike või puudus tuleneb Rentniku süüst, või Rentniku poolt vara mitte sihipärasest kasutamisest, on Rentnik kohustatud hüvitama Vara parandamise või asendamise kulutused ning kahju.
6. RENDITUD VARA VASTUTUS
Rentnik kannab täielikku vastutust Vara säilimise eest alates Rendileandjalt otsese valduse üleminekust kuni Vara tagastamiseni Rendileandjale (kogu rendiperioodi vältel). Renditud Vara hävinemisel või kadumisel või varastamisel on Rentnik kohustatud Rendileandjale hüvitama asemele soetatava Varaga samaväärse inventari maksumuse.
7. LEPINGU SÕLMIMINE
Käesolev leping loetakse poolte vahel sõlmituks Rentniku poolt Peotuju.ee kodulehel tingimustega nõustumisel.