Järelmaks

Lugupeetud kliendid


Trilexa OÜ pakub oma e-poes võimalust taotleda järelmaksu, sest osade kaupa tasumine võib paljudele klientidele olla mugavamaks makseviisiks.

NB! Trilexa OÜ (Peotuju.ee) ise järelmaksu ei paku, vaid annab võimaluse läbi krediidivahendajate taotleda Peotuju.ee lehel pakutavate toodete rentimiseks järelmaksu. Järelmaksu taotleja sõlmib järelmaksu lepingu Krediidiandjatega.

Tähelepanu! Tegemist on finantsteenusega, millega kaasnevad kohustused kolmandate osapoolte ehk Krediidiandjate ees.


Järelmaksu taotlust saab teha ostukorvis pärast soovitud toodete ostukorvi lisamist.


Parimate soovidega

Trilexa OÜ

Järelmaksu tingimused

MÕISTED

Suurte algustähtedega mõistetel on lepingus alljärgnevad tähendused:

“Leping” – Käesolev finantseerimise koostööleping

“Taotlusplatvorm” – Krediidivahendaja poolt opereeritav platvorm, kus Tarbijal on võimalik taotleda finantseerimist.

“Tarbija” – Füüsiline isik, kes soovib sõlmida Krediidilepingut Toote ostu finantseerimiseks.

“Krediidileping” – Järelmaksuleping, mille sõlmivad Tarbija ning Krediidiandja Taotlusplatvormi vahendusel.

“Krediidisumma” –  Krediidilepingu alusel tasutav põhiosa / finantseerimissumma.

“Jõustumiskuupäev” – Lepingu päises olev kuupäev.

“Teenus” – Käesoleva Lepingu alusel Krediidivahendaja poolt Kaupmehele osutatav teenus.

“Krediidiandja” – Krediidiandja, kellelt Tarbijal on võimalik tarbijakrediiti taotleda.

“Toode” – Tooted või teenused, mida Kaupmees müüb või pakub ning mille ostu Krediidiandja finantseerib Krediidilepingu alusel.

“Veebipood” – Kaupmehe poolt Toodete müügi eesmärgil opereeritav Veebipood.

 

Vahendaja funktsioon, Teenuse ulatus ning integratsioonid

Krediidivahendaja tegutseb iseseisvalt ning Krediidiandjate huvides. Finantseerimisprotsess toimub vastavalt Krediidivahendaja ning Krediidiandjate kokkuleppele.

Kaupmees võimaldab Tarbijatel ligipääsu Krediidivahendaja poolt pakutavale Taotlusplatvormile mis on integreeritud Kaupmehe poolt opereeritava veebipoega (Peotuju.ee).

Krediidivahendaja võimaldab Tarbijatel Platvormi vahendusel saada Kaupmehe poolt pakutava Toote finantseerimiseks Krediidiandjatelt Krediidipakkumisi ning võrrelda pakkumisi ja valida enda jaoks kõige sobivam Krediidipakkumine (Teenus).

Pooled testivad tehnilisi integratsioone mõlemaid Pooli rahuldavas ulatuses. Teenust pakutakse ainult siis, kui testimine on rahuldavalt lõpule viidud. 

Krediiditaotlus

Tarbija saab ligipääsu Taotlusplatvormile, et taotleda finantseerimist Kaupmehe poolt pakutavale Tootele.

Krediidiandjad teevad Tarbijale krediidipakkumisi või pakkumistest keeldumisi vastavalt Tarbija poolt esitatud krediiditaotlusele. Tarbija sõlmib iseseisvalt Krediidilepingu enda poolt valitud Krediidiandjaga.

Krediidivahendaja teavitab Kaupmeest igakordselt Krediidilepingu sõlmimisest e-maili, API-ühenduse või partnersüsteemi kaudu.

Kaupmehe nõue Tarbija vastu ostusumma tasumiseks antakse üle Krediidiandjale Krediidilepingu sõlmimise hetkel. Selguse huvides olgu täpsustatud, et käesolev nõude üleandmise kokkulepe sõlmitakse Krediidiandja poolt antud volituse alusel ning Krediidivahendaja tegutseb selles suhtes Krediidiandja huvides.

Toote tarnimine

Kaupmees on kohustatud tarnima Toote Tarbijale vastavalt Veebipoe tavapärastele  tarnetingimustele peale seda, kui Krediidivahendaja on Kaupmeest teavitanud Krediidilepingu sõlmimisest.

Kaupmees tarnib koos Tootega sellega kaasas käiva dokumentatsiooni, mh kasutamisjuhendi ning vajadusel teavitab Tarbijat Toote asjakohasest kasutamiskorrast. Kaupmees edastab Tarbijale ka garantiidokumendid (tingimused), kui Tootel on garantii.

Kaupmees on kohustatud täitma Toote puhul garantiist, Krediidilepingust ning seadusest tulenevaid kohustusi, võttes arvesse garantiidokumendis ning kohalduvas õiguses kirjeldatud kohustusi. Tarbijal on õigus nõuda Kaupmehelt kirjeldatud kohustuste täitmist. 

Kaupmees vastutab Toote müügitingimustele vastavuse eest ning nõustub, et puudustest tulenevad teated edastatakse vaid Kaupmehele ning Krediidiandja ja Krediidivahendaja ei vastuta Toote puuduste või teadete edastamise eest.

Teenuse osutamise lõppemine ning krediiditagasimaksed Tarbijalt Krediidiandjale

Teenuse osutamine lõpeb, kui Tarbija on Teenuse osutamise tulemusel sõlminud Krediidiandjaga Krediidilepingu. Krediidivahendaja ei paku omalt poolt lisateenuseid Tarbijale, Kaupmehele ning Krediidivahendajale, näiteks Krediidilepingu muutmise, tõlgendamise jms osas, kui käesolevas Lepingus ei ole sätestatud teisiti.

Kõik Krediidilepingust tulenevad tagasimaksed tehakse vaid Krediidiandjale. Kaupmees ega Krediidivahendaja ei kogu ühelgi juhul Tarbija-poolseid Krediidilepingust tulenevaid tagasimakseid.

Krediidilepingust taganemine ning ülesütlemine

Kaupmehe ja Tarbija vahel sõlmitav müügileping ning Krediidiandja ja Kliendi vahel sõlmitav Krediidileping on majanduslikult seotud (VÕS § 414). Seega, juhul kui tarbija taganeb Krediidilepingust on tal õigus taganeda ka müügilepingust.

Kui Tarbija on taganenud või üles öelnud müügilepingu ning selline taganemis- või ülesütlemise avaldus on tehtud Kaupmehele, muudab Kaupmees partnersüsteemis lepingu staatuse „ülesöelduks“ või „taganetuks“.

Kui Tarbija taganeb õiguspäraselt müügilepingust või kui müügileping on tühine ning kui Krediidivahendaja on juba Krediidisumma kandnud üle Kaupmehele, on Kaupmees kohustatud tagastama Krediidivahendajale Krediidisumma 7 päeva jooksul alates tarbija taganemisavalduse jõustumisest (Krediidisumma kantakse Krediidivahendajale Krediidiandja nimel).

Müügilepingust taganemise korral kannab Toote tagastamisega seonduvad kulud ning riisiko Kaupmees ning toode tagastatakse igal juhul ning alati vaid Kaupmehele.

Juhul kui Kaupmehe ja Tarbija vahel tekib müügilepinguga seoses vaidlus, mille alusel Tarbija vaidlustab müügihinna või kasutab selle suhtes õiguskaitsevahendeid (mh hinna alandamise avaldus), ja selline vaidlus kestab enam kui 30 päeva, kohustub Kaupmees Krediidivahendajale tagastama Krediidisumma. Nõue Tarbija vastu loetakse Krediidisumma tagasimakse järel tagastatuks Kaupmehele.

Kaupmees vastutab Krediidiandjale tekkinud kahju eest, kui Kaupmees ei tarninud Toodet või kui Toode ei vasta müügilepingu tingimustele. Selline kahju hõlmab muuhulgas Krediidilepinguga seonduvalt saamata jäänud tulu (näiteks intressitulu, lepingutasu) ning muud otsesed kahjud (näiteks võla sissenõude kulud).